Ymgynghoriad ar Ysgol Gynradd Newydd Nine Acre

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Oherwydd y pandemig presennol, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod â’r ymgynghoriad (cyn gwneud cais cynllunio) ynghylch y Cae Naw Erw i ben. Bydd ymgynghoriad newydd yn dechrau yn fuan a bydd y Cyngor yn hysbysebu’r broses yn y dulliau arferol. Bydd yr holl ymatebion sydd wedi dod i law hyd yma yn cael eu hystyried pan fydd y broses newydd yn dechrau, oni bai bod unrhyw un yn dymuno tynnu ei sylwadau yn ôl drwy roi gwybod i’r Cyngor.

 

Cais i adeiladu ysgol gynradd newydd ar dir oddi ar Ffordd Caer Wrecsam

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i'r gymuned ddysgu am y cynigion ar gyfer ysgol gynradd newydd yn eich ardal chi cyn cyflwyno Cais Cynllunio.

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i adeiladu ysgol gynradd newydd. Mae'n bwysig bod barn budd-ddeiliaid yn cael ei hystyried cyn i gais cynllunio gael ei wneud.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.

Mae'r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddiol fel y nodir yn Erthygl 1 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygiad) 2016. Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn cychwyn ar 13 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 9 Ebrill 2020. Rydym felly yn ymgynghori gyda’r gymuned, defnyddwyr arfaethedig a budd-ddeiliaid perthnasol eraill. 

Byddwn hefyd yn arddangos gwybodaeth yn Llyfrgell Wrecsam er mwyn i bobl sydd â diddordeb eu gweld, a bydd sesiwn galw heibio yn cael ei gynnal yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam, LL12 7AG ar 19 Mawrth 2020 rhwng 3:30pm a 7:00pm. Byddwn hefyd yn defnyddio'r rhyngrwyd i gasglu barn pobl. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau a rhoi eich barn drwy anfon e-bost at nineacreconsultation@wrexham.gov.uk i roi eich ymateb yn ysgrifenedig.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Mae'r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddiol fel y nodir yn Erthygl 1 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygiad) 2016. Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn cychwyn ar 13 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 9 Ebrill 2020. Rydym felly yn ymgynghori gyda’r gymuned, defnyddwyr arfaethedig a budd-ddeiliaid perthnasol eraill. 

Byddwn hefyd yn arddangos gwybodaeth yn Llyfrgell Wrecsam er mwyn i bobl sydd â diddordeb eu gweld, a bydd sesiwn galw heibio yn cael ei gynnal yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam, LL12 7AG ar 19 Mawrth 2020 rhwng 3:30pm a 7:00pm. Byddwn hefyd yn defnyddio'r rhyngrwyd i gasglu barn pobl. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau a rhoi eich barn drwy anfon e-bost at nineacreconsultation@wrexham.gov.uk i roi eich ymateb yn ysgrifenedig.

Dyddiad Cychwyn y Project 11 Mawrth 2020
Dyddiad Cau'r Prosiect 09 Ebrill 2020

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel Penman