29 Diwrnod ar ôl i

  

Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2020-23

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu nifer o wasanaethau i chi, p’un a ydych yn byw yma, yn gweithio yma, neu’n ymweld â’r ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, gofal cymdeithasol, tai cyngor, gwasanaethau cynllunio, ffyrdd, amgueddfeydd, parciau gwledig a safonau masnach.

Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yw bod yr holl bobl sy'n byw yma yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, ffynnu a chyflawni safon uchel o les.  Byddwn yn arweinydd cymunedol cryf a chynhwysol i helpu i wneud i hyn ddigwydd.

 

Ein Cynllun y Cyngor

Y byddai Cynllun y Cyngor yn amlinellu beth fydd ein blaenoriaethau hyd at fis Mawrth 2023 i'n helpu i gyflawni ein gweledigaeth a chyfrannu at Nodau Lles Cymru. Dyma'r gwasanaethau y byddwn yn canolbwyntio fwyaf ar eu gwella ac y credwn fydd â'r budd mwyaf i chi os ydym yn eu gwneud yn iawn.

Byddwn yn parhau i gynnal gwasanaethau pwysig eraill, ond bydd manylion am y rhain wedi’u cynnwys o fewn ein cynlluniau busnes a gwasanaeth mewnol.  Byddwn hefyd yn parhau i weithio ar feysydd allweddol sy’n ategu at ein gwaith ar draws y Cyngor – meysydd fel gwerth-dlodi, cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg.

Ein chwe blaenoriaeth yw:

  • Datblygu’r Economi 
  • Sicrhau Cyngor modern a chryf 
  • Sicrhau bod pawb yn ddiogel
  • Gwella addysg uwchradd 
  • Gwella'r Amgylchedd
  • Hyrwyddo iechyd a lles

I ddarllen Cynllun drafft llawn y Cyngor, cliciwch yma.

 

Rhannwch eich barn â ni

Awgrymir mai’r chwe blaenoriaeth hyn fydd ein blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf, felly rydym yn awyddus i glywed eich barn chi ynghylch beth ddylai bob blaenoriaeth ganolbwyntio arno, i sicrhau bod eich barn yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth i ni lunio ein cynllun terfynol.    Rydym hefyd yn awyddus i wybod eich barn am Gynllun y Cyngor yn gyffredinol, ac a ydych yn credu y bydd y cynllun yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth, sef fod pobl sy’n byw yma yn derbyn cefnogaeth i ffynnu, cyflawni eu potensial a chyflawni lles o ansawdd uchel.  Bydd yr ymgynghoriad yn agored o 4ydd o Chwefror tan 17eg Mawrth.

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?  

Unwaith y bydd yr ymgynghoriad wedi cau, byddwn yn dadansoddi’r canlyniadau ac yn defnyddio’r canfyddiadau i gwblhau Cynllun terfynol y Cyngor 2020 – 2023, a gaiff i gyflwyno i’r Cyngor ym mis Mai 2020 i’w gymeradwyo.  Byddwn yn sicrhau ein bod yn rhannu canlyniadau’r ymgynghoriad â chi bryd hynny.

Dyddiad Cychwyn y Project04 Chwefror 2020
Dyddiad Cau’r Prosiect17 Mawrth 2020
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym

 Arolygon

 Adroddiadau a Chysylltiadau