10 Diwrnod ar ôl i

  

Adnewyddu Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn a Baw Cŵn (PSPO)

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Wrecsam PSPO rheoli cŵn a baw cŵn sy'n cwmpasu'r Fwrdeistref Sirol gyfan. Disgwylir iddo gael ei adnewyddu wrth iddo ddod i ben ar 1 Mawrth 2020. Y bwriad yw adnewyddu a diweddaru'r PSPO cyfredol sy'n cwmpasu'r Fwrdeistref Sirol.

Byddai’r rheolau baw cŵn presennol i berchnogion glirio baw eu cŵn ar unwaith mewn mannau cyhoeddus, y parthau gwahardd cŵn ar lawntiau bowlio, caeau chwarae wedi’u marcio a mannau chwarae (heblaw am gŵn cymorth), cŵn ar dennyn trwy gyfarwyddyd sy'n caniatáu i Swyddogion Awdurdodedig orchymyn perchnogion i roi a chadw eu cŵn ar dennyn pan fo angen, cŵn i fod ar dennyn ar ffyrdd cyhoeddus a phalmentydd ac i’w cadw ar dennyn mewn mannau penodol o barciau megis canolfannau ymwelwyr a meysydd parcio, yn parhau.  

Yn ogystal, cynigir cynnwys amod sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson sy'n rheoli ci, fod yn cario cynhwysydd neu fag priodol i godi baw eu ci ar unwaith.

Felly, rydym ni’n cysylltu â chi fel rhan o'r broses ymgynghori ofynnol, ac yn eich annog i edrych ar y gwaharddiadau a awgrymir yn y gorchymyn amgaeedig a mynegi eich barn arnyn nhw.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 27 Ionawr 20202 ac yn cau ar 30 Chwefror 2020, felly sicrhewch fod unrhyw sylwadau yn cyrraedd cyn y dyddiad hwn.

Os hoffech chi roi adborth ar y gorchymyn arfaethedig yn ysgrifenedig, gan nodi pam eich bod o blaid neu yn erbyn y gorchymyn, anfonwch e-bost at:  joanne.rodgers@wrexham.gov.uk  neu trwy’r post at Y Prif Swyddog, Adran Gwasanaethau Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1RA

Fel arall, os oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch y PSPO Rheoli Cŵn a Baw Cŵn, cliciwch yma.

Dyddiad Cychwyn y Project30 Ionawr 2020
Dyddiad Cau’r Prosiect27 Chwefror 2020
Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Joanne Rodgers 
Dolenni Cyflym

 Arolygon

 Adroddiadau a Chysylltiadau