Llunio Dyfodol Gwasanaethau Llyfrgell Wrecsam

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Gwyddom fod gofynion ein cwsmeriaid yn newid a bod yna nifer o drigolion nad ydyn nhw’n defnyddio ein gwasanaethau llyfrgell am nad ydi’r gwasanaethau hynny’n bodloni eu hanghenion.

 

Mae’r angen i sicrhau ein bod yn cynnig yr hyn y mae’n trigolion ei eisiau, pan maen nhw ei eisiau, wedi ein hannog i gynnal adolygiad cynhwysfawr o’n gwasanaethau llyfrgell.

 

Mae hefyd yn amserol i ni adolygu'r gwasanaethau llyfrgell o ystyried angen y Cyngor i wneud arbedion yn y gyllideb, a gallai newidiadau i'r ffordd rydym ni'n darparu gwasanaethau llyfrgell wella effeithlonrwydd a chynnig arbedion.

 

Yn ystod hydref 2018 gofynnom i chi a hoffech chi i ni wneud newidiadau i’r ffordd rydym ni’n darparu gwasanaethau llyfrgell mewn un neu ddwy o ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol, neu a ddylem ni gynnal adolygiad llawn o'r gwasanaethau llyfrgell ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. Ein hamcan yw sicrhau ein bod yn bodloni gofynion trigolion lleol ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau’n fforddiadwy ar gyfer y dyfodol.  Bu i dros 58% ohonoch chi gefnogi adolygiad llawn, gyda dim ond 13% yn cefnogi newidiadau i un neu ddwy o ardaloedd yn unig, ac nid oedd gwahaniaeth yr un ffordd na’r llall gan gweddill y rhai a gymerodd ran yn yr arolwg.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Gwyddom na allwn barhau i gynnig y gwasanaethau llyfrgell fel y maen nhw heddiw, ac fe hoffem ni glywed eich syniadau chi am sut y dylem ni ddarparu’r gwasanaeth yn y dyfodol. Mae gennym ni rai syniadau am sut i wneud hyn, a drwy’r ymgynghoriad hwn, fe hoffem ni gael eich adborth chi am y syniadau hynny ac unrhyw awgrymiadau eraill sydd gennych chi.

 

Ein her fawr yw ehangu mynediad i’n llyfrgelloedd ar yr un pryd â gwneud arbedion cyllidebol y mae dirfawr angen i’r Cyngor eu gwneud.

 

Cliciwch yn awr ar y ddogfen Llunio Dyfodol isod sydd yn esbonio ein cynlluniau.  Ar ddiwedd y ddogfen mae linc i’r holiadur ymgynghorol sydd yn rhoi cyfle i chi roi eich barn ar ein cynigion.

 

 

Dyddiad Cychwyn y Project30 Medi 2019
Dyddiad Cau’r Prosiect01 Rhagfyr 2019
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Mr Raymond Smith 
Dolenni Cyflym
Dyma’r gweithgareddau i chi:

 Adroddiadau a Chysylltiadau