Hide

Hide

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau addas ar gyfer Teithio Llesol.

Diffiniad taith Lesol yw ‘taith i’r gweithle neu sefydliad addysgol neu yn ôl neu er mwyn iechyd, hamdden neu wasanaethau neu gyfleusterau eraill’.

Nid yw teithio llesol yn cynnwys teithio’n gyfan gwbl er mwyn adloniant fel mynd â’r ci am dro.

Mae drafft Map Rhwydwaith Integredig (INM) Teithio Llesol Cyngor Sir Ddinbych yn dangos ein darpar gynlluniau at wella llwybrau Teithio Llesol yn ystod y 15 mlynedd nesaf.

Mae modd ateb yr holiadur yn ddienw a bydd yn cymryd yn llai na 10 munud i wneud hynny.

Defnyddiwch y mapiau isod i’ch helpu chi ateb y cwestiynau:

Yr Orsedd

Llai     

Sydallt           

Gresffordd                             

Bradle                                    

Tan-y-Fron

Coedpoeth                            

Gogledd Tref Wrecsam        

De Tref Wrecsam

Rhostyllen                             

Rhosllanerchrugog             

Rhiwabon      

Trefor                                     

Y Waun

Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

​Cefn Mawr

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.wrexham.gov.uk/welsh/travel/active_travel.htm