Hide

Hide

Deddf Teithio Llesol – Map Rhwydwaith Integredig

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn rhoi dyletswyddau ar gynghorau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio ar gyfer, gwella a hybu cyfleoedd teithio llesol.

Mae teithio llesol yn golygu cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd. Mae hyn yn cynnwys teithio i’r ysgol, i’r gwaith, i siopa neu i gael mynediad at wasanaethau, er enghraifft canolfannau iechyd neu ganolfannau hamdden. Nid yw teithio llesol yn cynnwys cerdded neu feicio at ddibenion hamdden.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn galw ar breswylwyr i gysylltu os oes ganddynt awgrymiadau ar sut i wella llwybrau teithio llesol o fewn y fwrdeistref sirol.  Gall hyn fod yn llwybr yr ydych eisoes yn ei ddefnyddio ar gyfer cerdded neu feicio a gellir ei wella i annog lefelau uwch o deithio llesol, neu lwybr nad yw’n bod eto ac os darperir, byddai o gymorth i annog mwy o bobl i gymryd rhan a theithio’n llesol ar siwrneiau bob dydd.

Canolbwyntir yn benodol ar yr ardaloedd canlynol, y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hystyried yn Ardaloedd Teithio Llesol dynodedig. Sef:

Canolbwyntir yn benodol ar yr ardaloedd canlynol, y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hystyried yn Ardaloedd Teithio Llesol dynodedig. Sef:

Yr Orsedd                                         

Llai                                        

Sydallt                                              

Gresffordd   

Bradle                                               

Tan-Y-Fron                         

Coedpoeth                                      

Gogledd Tref Wrecsam   

De Tref Wrecsam                          

Rhostyllen

Rhosllannerchrugog                    

Ruabon

Trefor

Rhiwabon      

Trefor

Y Waun