Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Why are we doing this?: 

Mae’r CCA drafft yn ceisio darparu canllaw clir sy’n hawdd i’w ddeall er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r AHNE a gwella safon y datblygiad a thirlunio o amgylch ac o fewn yr AHNE.  Yn dilyn cymeradwyaeth gan bob un o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau

What do we want to know?: 

Dylid anfon sylwadau at Gyngor Sir y Fflint sy'n cydlynu'r ymgynghoriad gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

Trwy e-bostio developmentplans@flintshire.gov.uk
 

Trwy ysgrifennu at Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd), Cyngor Sir Y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Start date20 November 2017
End date29 January 2018
Full addressContactEmailContact numbers
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Daniel Daviesplanning_policy@ wrexham.gov.ukPhone: 01978 298994