Strategaeth Dai Leol Wrecsam 2018-23

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam angen strategaeth dai i ymateb i’r heriau o ddarparu tai ac mae ganddo fframwaith clir sy’n gosod y cyfeiriad ar gyfer tai i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.   

Bydd Strategaeth Dai Leol 2018-2023 yn darparu gwybodaeth ar ddarpariaeth bresennol, y galw a’r prif ddylanwadau yn ogystal ag amlinellu’r hyn sydd ei angen ar gyfer y pum mlynedd nesaf.   Bydd y strategaeth yn cynnwys tair rhan.   Bydd strategaeth un tudalen yn darparu penawdau’r hyn rydym yn dymuno ei gyflawni, bydd manylion pellach mewn llyfryn sy’n barhad o’r strategaeth un tudalen a Chynllun Gweithredu fydd yn manylu’r camau, targedau a mesurau sut y bydd y Cyngor yn cyflawni’r ymrwymiadau a amlinellwyd yn y strategaeth.    

Mae’n bosibl y bydd angen adolygu’r Strategaeth yn ystod ei hoes er mwyn ymateb i unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth, cyllid ac adnoddau na ellir ei ragweld ar hyn o bryd.   

Nid yw’r strategaeth hon yn ddogfen ar ben ei hun ac mae’n adlewyrchu'r blaenoriaethau yng Nghynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae Cynllun y Cyngor a’r Strategaeth Dai Leol yn cefnogi ac yn seiliedig ar nifer o themâu mewn deddfwriaeth bresennol.   Rydym yn sylweddoli nad yw strategaeth dai ynglŷn â ‘brics a morter’ yn unig.  Mae’n ymwneud ag adfywio, ffyniant, dyheadau, twf economaidd a chefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi a’u cymunedau.    

Bydd y Strategaeth Dai Leol yn dilyn tair thema:     

  • Mwy o Dai, Mwy o Ddewis
  • Gwella Tai a Chymunedau
  • Gwell gwasanaethau i wella bywydau pobl  
Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Rydym yn croesawu eich mewnbwn a’ch barn ar yr hyn mae Wrecsam wedi’i ddiffinio fel ei amcanion i ddatblygu a siapio darpariaeth tai yn uniongyrchol ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Dyddiad Cychwyn y Project16 Ebrill 2018
Dyddiad Cau’r Prosiect09 Mehefin 2018
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym
Dyma’r gweithgareddau i chi:

 Adroddiadau a Chysylltiadau