30 Diwrnod ar ôl i

  

CBSW Ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Integredig Drafft

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswyddau newydd ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru i lunio a chyhoeddi mapiau Teithio Llesol. Roedd cam cyntaf y Ddeddf yn gofyn i Awdurdodau Lleol lunio 'Map Llwybrau Presennol' a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo erbyn Ionawr 2016. Mae'r Map Llwybrau Presennol yn ymwneud ag ardaloedd penodol yng Nghymru, sy'n cael eu pennu yn ôl poblogaeth fel y nodir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Nid yw’r Mapiau Llwybrau Teithio Llesol Presennol yn dangos yr holl lwybrau beicio a cherdded yn y Fwrdeistref Sirol. Dim ond y llwybrau hynny sy’n bodloni’r diffiniad o Lwybr Teithio Llesol fel y nodir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n cael eu cynnwys ar y map. Yn gryno,

  • Llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded a beicio (gan gynnwys defnyddio sgwteri symudedd)
  • Llwybrau sydd o fewn, neu sy’n cysylltu, setliadau penodedig a lleoliadau dynodedig o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sef:  Yr Orsedd, Llai, Sydallt, Gresffordd, Bradle, Tan-y-Fron, Wrecsam, Coedpoeth, Rhostyllen, Rhosllannerchrugog, Rhiwabon, Trefor a'r Waun.
  • Llwybrau sy'n cyd-fynd â’r diffiniad o 'Daith Teithio Llesol'. Yn fras, mae’r rhain yn cynnwys teithiau a wneir yn ôl ac ymlaen o weithle neu sefydliad addysgol er mwyn defnyddio gwasanaeth neu gyfleuster iechyd, hamdden neu eraill.
  • Llwybrau sy'n cael eu hystyried yn addas at y diben yn unol â gofynion ‘Canllawiau Dylunio’ Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru.   

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2015 ar Fapiau Llwybrau Presennol (MLlP) Drafft Wrecsam, gwnaed diwygiadau o ganlyniad i’r ymatebion a gafwyd, a chyflwynwyd y MLlP diwygiedig i Weinidogion Cymru eu cymeradwyo ym mis Ionawr 2016. Mae yna 14 o fapiau sy’n ymestyn dros bob un o’r setliadau dynodedig yn Wrecsam, sy’n llunio Map Llwybrau Presennol Wrecsam.

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol yn fuddiol i bobl sydd eisiau cynllunio eu teithiau cerdded a beicio, a chaiff ei ddefnyddio fel mesur dros amser i ddangos datblygiad y rhwydwaith Teithio Llesol ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Os hoffech chi gael copïau papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn fformat arall, cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost i traffic@wrexham.gov.uk

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Integredig Drafft

Dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ynghyd â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, gynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig sy’n nodi rhaglen 15 mlynedd o welliannau. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus i lywio datblygiad y Map Rhwydwaith Integredig yn cael ei gynnal yn ystod 2017. Defnyddir yr adborth a geir o’r ymgynghoriad i helpu llywio datblygiad y Mapiau Rhwydwaith Integredig.

Adroddiad Blynyddol i Weinidogion Cymru 2015/16

Yn unol ag Adran 7(3) Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei Adroddiad Blynyddol 2015/16, yn amlinellu’r costau a ysgwyddwyd wrth ddarparu llwybrau teithio llesol newydd a chyfleusterau cysylltiedig, a gwelliannau i lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig yn Sir y Fflint.

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Mae rhagor o wybodaeth am Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) a dogfennau gwybodaeth perthnasol i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/supporting-learners-with-healthcare-needs/?skip=1&lang=cy.

Dyma'r amserlen a bennwyd gan y Ddeddf Teithio Llesol:

  • 22 Ionawr 2016: Cyflwyno'r mapiau llwybrau presennol i Lywodraeth Cymru.
  • 03 Tachwedd 2017:  Cyflwyno’r map rhwydwaith integredig ac ailgyflwyno’r map llwybrau presennol i Lywodraeth Cymru
  • 24 Medi 2020: Ailgyflwyno’r map llwybrau presennol a’r map rhwydwaith integredig i Lywodraeth Cymru.

Edrychwch ar Fapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol Cyngor Sir Wrecsam

Dyddiad Cychwyn y Project21 Awst 2017
Dyddiad Cau’r Prosiect20 Hydref 2017


Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
David Heskethdavid.hesketh@ wrexham.gov.ukFfôn: 01978 729644
Dolenni Cyflym

 Arolygon

 Dogfennau ac Adroddiadau